Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ST. PASSION4DIVING

Artikel 1:Omschrijving van de Stichting

“ STICHTING PASSION4DIVING” is opgericht in september 2004 en stelt zich ten doel het bevorderen van de duiksport op een veilige manier. Hiervoor verzorgt de stichting trainingen, duikactiviteiten, uitstapjes e.d.
De stichting heeft een bestuur bestaande uit: Voorzitter, penningmeester en bestuursleden. Daarnaast heeft de stichting donateurs die binnen de stichting “leden” worden genoemd.

Artikel 2: Het bestuur

 • Het bestuur stelt zich op ten dienste van de stichting en is belast met de organisatie binnen de stichting dat voldoet aan de wensen van de donateurs.
 • Het bestuur komt zo nodig maandelijks en anders minimaal 4 keer per jaar bij elkaar om de zaken betreffende de stichting en diens activiteiten door te spreken.
 • Het bestuur is verplicht op een verantwoorde wijze om te gaan met het donateursgeld. Alle uitgaven moeten op eventueel verzoek van donateurs kunnen worden uitgelegd volgens de acte van oprichting van 17 september 2004.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor individueel duikgedrag van de leden. Wel zorgt zij zoveel mogelijk voor voldoende begeleiding bij georganiseerde duiken om onverantwoord duikgedrag te voorkomen.
 • Aan alle activiteiten doen leden mee op eigen risico en kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen.
 • Het bestuur zorgt voor een goede informatievoorziening over de stichting middels de website.
 • Het bestuur is bevoegd leden te weren die zich binnen de club op ongepaste wijze gedragen, niet aan financiële verplichtingen voldoen en /of herhaaldelijk onverantwoord duikgedrag laten zien

Artikel 3:Donateursschap

 • Om actief donateur (en dus gebruik makend van zwembad en duikactiviteiten) te kunnen zijn dien je minimaal 18 jaar te zijn en in bezit van een duikbrevet.
 • Donateurs gaan een “lidmaatschap” aan van 1 januari t/m 31 december.
 • Alle leden dienen zich te houden aan de afspraken die door het bestuur worden voorgeschreven.
 • Leden dienen zich bewust te zijn van verantwoord duikgedrag tijdens activiteiten georganiseerd door de stichting.
 • Om deel te nemen aan duikactiviteiten dient de donateur minimaal een openwater brevet te hebben. Bij activiteiten waar een hoger brevet wordt vereist dient de deelnemer in bezit te zijn van desbetreffende brevet.
 • Donateurs dienen hun bijdrage (vast gesteld door het bestuur) vóór 31 januari te betalen.
 • Opzeggen van donateurschap kan vóór 1 januari dan wel in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing) in overleg met het bestuur.

Artikel 4:De stichting biedt donateurs:

 • Wekelijks gebruik van het zwembad en deelname aan trainingen en zorgt voor gekwalificeerd zwembadtoezicht.

Artikel 5: ·Commissies

Het bestuur kan commissies aanstellen voor deelgebieden zoals activiteitenagenda, communicatie, veiligheid e.d. Commissies leggen verantwoording af aan het bestuur. (2x per jaar is er een commissies overleg)

Artikel 6: Professionals

 • Professionals die lid zijn van de stichting mogen de zwembadfaciliteiten gebruiken om les te geven aan cursisten/deelnemers.
 • Professionals mogen de faciliteiten alleen als individueel professional gebruiken.
 • Voor het lesgeven aan niet leden wordt door de professional per cursist per les €5,- gedoneerd aan de stichting.
 • Openwater cursussen worden gegeven in de maanden April, Mei, September en Oktober. Een introductieduik en vervolgopleidingen (aan donateurs) mogen het gehele jaar worden gegeven. Mits er geen grote oefening/training voor leden is.
 • Voor het gebruik van de zwembadavond voor de opleiding divemaster dient deze persoon lid te zijn van de stichting.
 • Instructeurs die donateur zijn bieden 10% korting bij vervolgduikopleidingen aan donateurs.
 • De stichting is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lessen en /of evt. ongevallen.
 • De stichting gaat er vanuit dat de professional zich op de juiste wijze opstelt jegens de cursist en hem of haar informatie geeft over donateurschap bij de stichting na het behalen van zijn/haar duikbrevet.
 • Professionals mogen geen nadrukkelijke reclame maken binnen de leden van de stichting om individuele successen te behalen. Samenwerken is hier meer op zijn plaats.
 • Elke professional meldt eventuele cursussen in het zwembad bij de penningmeester en zwembadcommissie en houdt met organiseren van cursussen rekening met de activiteiten in het zwembad.
 • Door de penningmeester zal een factuur worden gestuurd en deze dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn.

Slotbepaling:

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, volgens de akte van oprichting opgemaakt en ondertekend op 17 september 2004. Herzien d.d. 2010, 2011, 2014, 2016, 2017